_
bezpieczne zakupy
i łatwa obsługa
pomoc techniczna
+48 605 644 441
Witaj w naszym sklepie

Obsługa klienta

Wysyłka i dostawa
Zakupione produkty wysyłamy firmą kurierską DHL. Koszt wysyłki wyświetlany jest w koszyku oraz podczas składania zamówienia.
Po wysłaniu przesyłki klient otrzymuje e-mail z numerem przesyłki, który umożliwi jej śledzenie poprzez stronę przewoźnika.
Prywatność
 1. W celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji Usługodawca zbiera następujące dane Klienta: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adresy: e-mail, zameldowania, dostawy, do wystawienia dokumentu księgowego, nazwa przedsiębiorcy oraz numer NIP, w przypadku przedsiębiorców.
 2. W celu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło.
 3. Usługodawca oświadcza, że podanie danych wskazanych powyżej, oznaczonych w Sklepie Internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji lub rejestracji Konta Klienta.
 4. Dane osobowe Klientów zbierane w celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji i sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz rejestracji Konta Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
  1. sprzedaży Klientom Towarów oraz świadczenia Klientom usług, oraz ich dostawy Klientom,
  2. obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta,
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  4. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  5. tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu Internetowego,
  6. dostosowania Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów,
 5. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
  1. marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,
  2. otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zamówionego elektronicznego biuletynu (newsletter).
 6. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu Internetowego dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Sklepu Internetowego, przez pliki Cookies oraz w systemie Google Analytics.
Zwroty i reklamacje

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni. Powyższe dotyczy przypadku, o którym mowa w treści art. IV ust. 1 punkt 2 Regulaminu (Zamówienie).
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Alfa Serwis ul. Heyki 23 70-631 Szczecin lub na adres e-mail: administrator@radiotrade.pl.
 3. Wskazany w art. VI ust. 1 powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu zawarcia umowy.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Towar powinien być zwrócony na adres: Alfa Serwis ul. Heyki 23 70-631 Szczecin.
 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. VI ust. 1 powyżej,
  2. dotyczących zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

Niezgodność Towaru z umową

 1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 3. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie przesyłając na adres: Alfa Serwis ul. Heyki 23, 70-631 Szczecin, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udziela Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu wskazanym na stronie radiotrade.pl.
Zamawianie
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy radiotrade.pl należy wejść na stronę internetową radiotrade.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym radiotrade.pl i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w treści aktualnych ogłoszeń reklamowych Usługodawcy lub na stronie internetowej Sklepu Internetowego), a następnie dokonać wyboru tego Produktu i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu oraz postępować z innymi wskazówki konsultanta Usługodawcy.
 3. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:
  1. e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu,
  2. e-mail o tytule „RadioTrade: Potwierdzenie zamówienia nr XXXXXXXXX” potwierdzające wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane.
 5. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 7 punkt 2 powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia.
Płatności, ceny i promocje
Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny m.in. gotówką przy odbiorze dostawy, przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym.
Przegląd zamówień
Klient posiadający konto w Sklepie może w każdej chwili sprawdzić etap realizacji bieżącego zamówienia jak również zam/ówień złożonych w przeszłości. Jest to możliwe po zalogowaniu i wybraniu linku Moje Konto (http://radiotrade.pl/index.php/customer/account/index/).
Aktualizacja danych konta
W każdym momencie, klient posiadający konto w Sklepie ma możliwość aktualizacji podanych wcześniej danych, edycji ksiązki adresowej, listy życzeń czy zgody na subskrypcję newslettera. Jest to możliwe po zalogowaniu i wybraniu linku Moje Konto (http://radiotrade.pl/index.php/customer/account/edit/).